Κύρωση Οριστικού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη ΣΝΣΕΔ

Ο Προσωρινός Πίνακας Απασχολούμενου Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΝΣΕΔ έτους 2020 κατέστη ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ, σύμφωνα με την  Φ.392/186/227243/Σ.6116/05 Σεπ 19/Απόφαση ΥΦΕΘΑ, καθόσον παρήλθε άπρακτη η προθεσμία υποβολής ενστάσεων.

Κύρωση Οριστικού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Νομικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΝΣΕΔ) για το Έτος 2020.