Ηλεκτρονική Παραλαβή Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Αίτησης Έκδοσης Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης (ΠΣΚ) η οποία παρέχεται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Νομικού Σώματος www.stratologia.gr ο αιτών έχει πλέον τη δυνατότητα να παραλαμβάνει ηλεκτρονικά στη προσωπική του θυρίδα το αιτηθέν ΠΣΚ. Μέσω της θυρίδας αυτής, στην οποία θα τηρείται και ιστορικό αιτήσεων, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της αιτήσεώς του μέχρι την ηλεκτρονική έκδοση του αιτηθέντος ΠΣΚ.

Για οποιαδήποτε ερωτήματα ή επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ.